Nordea velger bort verstingene

Verden står over for en lang rekke globale klima- og miljøutfordringer. Løsningen på mange av utfordringene kan ligge i ny teknologi og en bedre utnyttelse av de ressursene vi allerede har.

Kanskje dette er faktorer som også din egen bedrift har mye fokus på, og kanskje det er nettopp din bedrift som kan bidra til en mer effektiv og god utnyttelse av våre felles ressurser. Omstillingen mot en renere og mer bærekraftig verden er i full gang, og – utover å forbedre miljøet – åpner dette samtidig opp for nye interessante investeringsmuligheter.

En god start for bærekraftig fokus vil være å spare en del av bedriftens overskuddslikviditet i bærekraftige fond. Hvis din bedrift sparer i fond innebærer det indirekte eierskap til de selskapene som fondet investerer i. Fra dette perspektivet kan det være interessant å vite hvordan selskapene i fondsporteføljen oppfører seg i ulike sammenhenger. Slipper selskapene ut miljøskadelige stoffer, skjer det brudd på sikkerhetsrutiner eller kanskje til og med brudd på folkeretten? Hvordan selskapene handler og oppfører seg kan på sikt påvirke verdien av selskapet og dermed verdien av sparepengene dine.

I Nordea ​​har vi et dedikert team som kontinuerlig analyserer og ser på hvordan selskapene i fondsporteføljen forholder seg til faktorer som miljø, sosiale forhold og eierstyring – såkalte ESG-faktorer. Det kan være å analysere selskapene om hvordan de kontrollerer sine leverandører, om sikkerhetskontrollene er gode nok, eller om håndteringen av miljøspørsmål er på plass.

Nordeas Stars-fond

Bærekraftige fond som tar ansvarlige investeringer enda ett skritt videre.

Nordea sine Stars–fond er markedsledende med hensyn til bærekraft. Stars-fondene har nøyaktig samme gjennomgang som våre andre Nordea-fond, men de er også dekket av en grundig tilleggsanalyse av miljømessige, sosiale og forretningsmessige aspekter. Takket være tilleggsanalysen kan vi identifisere betydelige risikoer og muligheter i selskapenes virksomhet, og vurdere hvor godt de er rustet til å møte fremtidige utfordringer.

Målet er å finne langsiktige vinnere og tilby bærekraftige fondsmuligheter til sparere som vil ta del i avkastningen og samtidig gjøre en forskjell.

Les mer om Nordea Stars-fond her

Arbeidet er delt inn i tre trinn, som vi kaller integrerer, påvirker og velger. Dette arbeidet er beskrevet i Nordeas policy for Ansvarlige investeringer.

Integrerer

For å kunne ta de riktige avgjørelsene på hvilke selskaper Nordea skal investere i, på vegne av dine fond, har alle Nordeas fondsforvaltere direkte tilgang til ESG-analyseprogrammet (analyse av miljømessige, sosiale og forretningsmessige aspekter). Dette betyr at de kan velge aksjer i selskaper basert på finansiell informasjon, samt informasjon om hvordan selskaper håndterer risikoen med hensyn til miljø, menneskerettigheter og eierstyring.

Påvirker

Nordea går i dialog med selskaper som ikke overholder internasjonale standarder, og som etter vår mening må bli bedre på å håndtere risiko knyttet til miljø, samfunnsansvar og eierstyring i sin virksomhet. Men hvis selskapet ikke viser vilje til endring kan Nordeas komité for ansvarlige investeringer beslutte å selge selskapets aksjer i alle Nordeas fondsporteføljer.

Velge bort – siste utvei

Utelatelse av et selskap fra fondets porteføljer er alltid en siste utvei. Men hvis enkelte selskaper bryter med internasjonale standarder og mangler vilje til å endre seg i saker som handler om miljø-, menneskerettighets-, arbeidsrett og eierstyring, velger vi til slutt å selge oss ut av selskapet.

Ingen av Nordeas fond skal investere i selskaper som er involvert i produksjon av klasevåpen, eller i produksjon eller utvikling av kjernevåpenprogram eller atomvåpen. Vi investerer heller ikke i selskaper der mer enn 30 prosent av omsetningen kommer fra salg av kull.

Se listen over selskaper som velges bort.

Spesifikke etiske kriterier

Noen av Nordeas fond har ytterligere bærekraftskriterier utover det som står i Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Vi kaller disse kriteriene for bestemte etiske kriterier. For eksempel kan fondet utelukke ytterligere produktkategorier eller næringer som spill- eller tobakkselskaper.