SAMBOERAVTALE: Forbrukerøkonom Derya Incedusun i Nordea gir deg en innføring i hva du bør vite om samboeravtale. Foto: Nordea
NYTT FOND: Nordea Innovation Stars er en del av det etablerte Stars-konseptet til Nordea. Foto: Nordea
Nytt fond som kombinerer innovasjon og bærekraft
SOMMERØKONOMIEN: Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg sine beste økonomiske råd i forbindelse med sommerferien. Foto: Nordea
Få kontroll på økonomien før sommerferien
SAMBOERAVTALE: Forbrukerøkonom Derya Incedusun i Nordea gir deg en innføring i hva du bør vite om samboeravtale. Foto: Nordea

Kjærligheten kan koste deg dyrt uten en avtale

Samboerskap er svært vanlig i Norge i dag, men loven sidestiller ikke ekteskap og samboerskap. Derfor er det viktig å kjenne til hva som gjelder i ulike livshendelser.

Temaer som samboeravtale og testament kan være lite fristende å ta opp, men er høyst nødvendig. Det blir dessverre ofte konflikt, og en samboeravtale og et testament kan spare deg for unødvendige kostnader og konflikter.

Samboeravtalen gjelder nå og for fremtiden

For samboere er det nemlig ikke lovregulert formuesfellesskap. Hver eier egne eiendeler og er ansvarlig for egen gjeld, og det som blir opparbeidet under samlivet deles ikke ved et eventuelt samlivsbrudd.

Under samlivet vil samboeravtalen være styrende for de interne økonomiske forpliktelsene mellom samboerne, eierskapet til verdier og ansvaret for gjeld. Ved et samlivsbrudd er samboeravtalen utgangspunktet for den enkeltes eierrettigheter i verdier og ansvar for gjeld.

Hvem eier hva?

Det er flere ting du må tenke på når du skal skrive en samboeravtale. For eksempel hvor stor eierandel hver av dere har i felles bolig, hvilke eiendeler eies alene og hva som eies i fellesskap, ansvar for gjeld internt mellom dere, hvem dekker hva av fellesutgifter, hvordan eiendeler skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd m.m.  Alle samboerforhold er forskjellige, og hva som er nødvendig å inkludere i samboeravtalen vil derfor variere avhengig av behov.

Det er viktig å ta frem samboeravtalen fra tid til annen og se om den er oppdatert i forhold til deres aktuelle livssituasjon og økonomiske stilling. Det kan være aktuelt når det finner sted større endringer i de økonomiske forholdene hos den enkelte eller begge. Det kan også være aktuelt dersom det har gått såpass lang tid at de økonomiske forholdene har endret seg i så stor grad at det kan være hensiktsmessig med en revidering av avtalen.

Vær oppmerksom på at en inngått samboeravtale kan endres eller oppheves dersom begge parter er enige. Dette innebærer at den ene parten ikke ensidig kan bestemme seg for å gjøre endringer eller oppheve avtalen, dette kan kun skje ved enighet mellom partene. Det er derfor viktig å tenke seg godt om når du skal signere på innholdet i en samboeravtale.

Samboeravtalen vil være veiledende overfor arvinger

Et samboerskap vil på et vis alltid bli avsluttet og samboeravtalen vil komme til anvendelse. Enten ved at man inngår ekteskap, ved samlivsbrudd eller den ene partens død. Det er derfor viktig å opprette en slik avtale.

Samboeravtalen regulerer ikke fordeling av arv ved den enkeltes død, dette må fastsettes i et testament. Avtalen sier derimot noe om fordelingen av eiendeler og gjeld mellom samboerne og vil derfor være viktig for å avklare hva som inngår i dødsboet til avdøde samboer.

Foto: Nordea

SAMBOERSKAP: En samboeravtale og et testament kan spare deg for unødvendige kostnader og konflikter. Foto: Nordea

Ingen felles barn, ingen rett til arv

Hovedregelen er at du har ingen rett til arv etter din samboer. Hvis du har, har hatt eller venter felles barn, vil du kun ha rett til 4G (folketrygdens grunnbeløp per 1. mai 2019 er kr 99 858) som da går foran barnas arverett.

Har dere felles barn, kan den gjenlevende samboeren kun ta over felles bolig med innbo, fritidseiendom med innbo og bilen i uskifte. Hvis dere ønsker en annen fordeling enn det som følger av loven, må det opprettes et testament.

Dersom dere ikke har felles barn men samboeren din har særkullsbarn (barn fra tidligere forhold), og dere har vært samboere i fem år eller mer, er det adgang til å fastsette en arv på 4G via testament som går foran barnas rett til arv.

Begrensninger i testasjonsfriheten

Du er faktisk bundet av barnas pliktdelsarv, som i dag er 2/3 del av det du etterlater deg, begrenset oppad til 1 million kroner per barn. Dette betyr at samboeren din maksimalt kan arve 1/3 av det du etterlater deg eller det som er til overs etter at barna har fått 1 million kroner hver. Dette må i så fall nedfelles i testament.

Dersom dere verken har særkullsbarn eller fellesbarn, står dere fritt via testament til å fastsette størrelsen på arven som skal gå til hverandre.

Gjensidig testament

Dere kan sammen skrive testament som går ut på at dere skal arve hverandre. Det kan også stå i det gjensidige testamentet hvem som skal arve når begge har falt bort.

Et gjensidig testament kan sikre gjenlevende arverett og er mest aktuelt for samboere og barnløse ektefeller.

Testamentet kan tilbakekalles

Såfremt du ikke har skrevet en arvepakt, kan du endre innholdet i testamentet eller tilbakekalle det når du selv ønsker. Dersom du vil endre testamentet, må dette gjøres i form av et nytt testament.

Dersom du kun ønsker å tilbakekalle testamentet, er det ingen formkrav. Det er tilstrekkelig at testamentet blir overstrøket eller ødelagt. Det vil likevel være en fordel med en tilbakekallelse i form av et nytt testament.

Gjensidige testamenter kan kun endres i fellesskap eller dersom den andre parten er varslet i forkant.

Les mer om familieøkonomi her.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler