FRAMPEK: Analytiker Joachim Bernhardsen (t.v.), forbrukerøkonom Derya Incedursun og energianalytiker Jørgen Bruaset gir deg sine utsikter for 2020 for henholdsvis norsk økonomi, nordmenns privatøkonomi og oljeprisen. Foto: Nordea.
GRUNN TIL Å SMILE: Administrerende direktør Randi Marjamaa i Nordea Liv synes det er gledelig at å bli valgt ut i en prosess der alle pensjonsleverandørene var med. Foto: Nordea
Innovasjon Norge valgte Nordea Liv
SAMBOERAVTALE: Forbrukerøkonom Derya Incedusun i Nordea gir deg en innføring i hva du bør vite om samboeravtale. Foto: Nordea
Du har i utgangspunktet ingen rett til å bytte julegaven
FRAMPEK: Analytiker Joachim Bernhardsen (t.v.), forbrukerøkonom Derya Incedursun og energianalytiker Jørgen Bruaset gir deg sine utsikter for 2020 for henholdsvis norsk økonomi, nordmenns privatøkonomi og oljeprisen. Foto: Nordea

Nordeas eksperter gir deg sine utsikter for 2020

Hva kan du forvente deg av boligprisene, aksjemarkedene og norsk økonomi til neste år? Vi har spurt Nordeas eksperter om deres utsikter for 2020.

Norsk økonomi

Analytiker Joachim Bernhardsen

– Veksten i norsk økonomi har vært veldig god det siste året. Neste år vil nok veksten avta noe, blant annet som følge av at veksten ikke blir like høy i oljeinvesteringene. Det er langt  fra noen dramatikk i at veksten avtar noe. Vi snakker først og fremst om en tilbakevending til en mer normal situasjon der arbeidsledigheten utvikler seg relativt flatt på lave nivåer.

Med lav arbeidsledighet er det konkurranse om arbeidskraften og lønnsveksten som allerede har tatt seg bra opp kan bli enda noe høyere enn i år. Med en moderat inflasjon betyr det bra vekst i kjøpekraften. Rentene i Norge er nær toppen i denne runden. Boligmarkedet har taklet renteøkning bra med en forsiktig vekst i prisene . God inntektsvekst og økende optimisme har mer enn kompensert for den relative  forsiktige økningen i rentenivået. Gjeldsregisteret gjør imidlertid at en kjøpergruppe som tidligere oppfylte bankenes krav til egenkapital ved hjelp av forbrukslån nå faller bort. Det kan nok føre til noen svake måneder framover, og sett 2020 under ett venter vi relativt flat boligprisutvikling.

Oljeprisen

Energianalytiker Jørgen Bruaset

– Vi er forsiktige optimister på oljepris i 2020, og ser dagens prisnivå til å være relativt bæredyktig fremover, dog forventer vi et fortsatt nervøst oljemarked med høy volatilitet. Relativt aggressive produksjonskutt fra OPEC+ vil være understøttende gjennom første kvartal 2020. Av prisdempende faktorer ser vi avtagende veksttakt i etterspørsel, grunnet handelskrig og tregere global økonomi – men så lenge vi ikke tror på resesjon, vil etterspørselsveksten fortsatt være positiv. Innføringen av IMO 2020 vil også trolig bidra positivt til etterspørselen neste år, utover underliggende økonomisk vekst.

På tilbudssiden fortsetter Saudi Arabia å gjøre det de kan for å bremse effekten av en meget sterk produksjonsvekst i USA. Videre kan svak kontantstrøm og høyt forfall av obligasjonsgjeld bety at flere US shale-aktører sliter med å finansiere vekst, og avtagende antall rigger i produksjon indikerer lavere inkrementell produksjon neste år – men markedet har gang på gang blitt overrasket over hvor stor produksjonskapasitet USA har, og dette vil fortsatt være den største risikofaktoren for oljepris i 2020. Vårt offisielle oljeprisestimat er USD 63/boe neste år, hvilket betyr fortsatt meget sterk kontantstrøm for E&P-selskaper på norsk sokkel.

FORSIKTIGE OPTIMISTER: Nordea er forsiktige optimister til oljeprisen i 2020, og energianalytiker Jørgen Bruaset sier at det er produksjonskapasiteten til USA som vil fortsette å være den største risikofaktoren for oljepris i 2020. Foto: Nordea

FORSIKTIGE OPTIMISTER: Nordea er forsiktige optimister til oljeprisen i 2020, og energianalytiker Jørgen Bruaset sier at det er produksjonskapasiteten til USA som vil fortsette å være den største risikofaktoren. Foto: Nordea

Privatøkonomi

Forbrukerøkonom Derya Incedursun

– 2020 kan være en god timing for førstegangskjøpere. Det er ikke gitt signaler om en ytterligere renteheving, boligmarkedet har stabilisert seg og finansministeren beholder boliglånsforskriften.

Jeg tror vi vil se en større effekt av gjeldsregisteret i året som kommer. Flere og flere vil være mer bevisst på hvor mye de skal låne til ulike ting og dermed prioritere smartere. Norske husholdninger har fortsatt høy gjeldsgrad, men gjeldsregisteret kan bidra til at gjelden til norske familier blir mindre i 2020.

Norsk økonomi har hentet seg inn etter «oljekrisen» i 2014, svak krone, prisvekst og en sterk sysselsettingsvekst. Når det er lav arbeidsledighet vil det også være en høy lønnsvekst. I forslag til statsbudsjettet for 2020 er lønnsveksten anslått til 3,6 prosent, konsumprisveksten til 1,9 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,8 prosent. Tar du lønnsvekst minus prisvekst, får du reallønnsvekst, noe som vil tilsi en reallønnsvekst på 1,7 prosent.

Jeg tror også at 2020 vil være et år der flere kvinner investerer pengene sine i aksjemarkedet.

GOD TIMING: Forbrukerøkonom Derya Incedursun peker på flere faktorer som kan gjøre 2020 til et godt år for førstegangskjøpere. Foto: Nordea

GOD TIMING: Forbrukerøkonom Derya Incedursun peker på flere faktorer som kan gjøre 2020 til et godt år for førstegangskjøpere. Foto: Nordea

Boligprisene

Analytiker Joachim Bernhardsen

– Vi venter relativt flate boligpriser for landet som helhet neste år. Og dette blir nok gjennomgående for landet som helhet. Oslo har utviklet seg sterkest gjennom 2019, men trolig vil prisene flate ut noe her også i kjølvannet av høyere rente fra Norges Bank. Brukbar vekst i norsk økonomi vil sørge for at vi unngår prisfall. Vi venter uendret styringsrente neste år.

Boligprisene var på den svake siden i 2017, men prisfall enkelte steder, spesielt i Oslo. I 2018 kom prisen tilbake i løpet av våren, men var flate siste halvår. Det farget nok forventningene til boligmarkedet inn i fjoråret.

FLATT: Analytiker Joachim Bernhardsen venter relativt flate boligpriser for landet som helhet neste år. Foto: Nordea

FLATT: Analytiker Joachim Bernhardsen venter relativt flate boligpriser for landet som helhet neste år. Foto: Nordea

Oslo Børs

Investeringsdirektør Robert Næss

– Ved inngangen til året var det forventet en ellevill inntjeningsvekst for selskapene på Oslo Børs. Det slo ikke til. Det ser ut til at inntjeningsveksten vil ende på et sted mellom null og fem prosent, og ikke de tretti prosentene som var ventet. I dag er det ventet at inntjeningen skal øke med tretti prosent i 2020, men vi tror at det nok en gang blir vanskelig å leve opp til den forventningen. Med en lav økonomisk vekst er det vanskelig å se at den underliggende inntjeningen skal mye opp. Det er dog noen selskap som Norsk Hydro og Norwegian Air Shuttle som har hatt noen dårlige år som trolig vil øke i 2020, men at inntjeningen samlet sett skal øke med tretti prosent er nok for optimistisk.

Selskapene på Oslo Børs er priset til 18 ganger årets forventede inntjening. Det er høyt, både sammenlignet med sin egen historie, og sammenlignet med de internasjonale markedene. Den høye prisingen er en kombinasjon av at noen av de store selskapene som Tomra, Orkla og Telenor er høyt priset, samt at flere selskap som Hydro og Norwegian leverer lavere inntjening enn vanlig.

Den gode nyheten er at det finnes en rekke selskap på Oslo Børs som er hyggelig priset. Sparebankene er priset lavt, samtidig som de leverer en god avkastning på kapitalen. Eiendomsselskapet Olav Thon har levert en stødig inntjening i en årrekke, samtidig som aksjen prises med en klar rabatt til underliggende verdier.

Det er vanskelig å spå utviklingen i aksjemarkedet på kort sikt, men vi tror at for å få en god risikojustert avkastning på Oslo Børs så er det en fordel å velge selskap med lav verdsettelse og grei inntjeningsutvikling.

Fikk du med deg denne?: Disse norske selskapene er fremtidens stjerner

 

OSLO BØRS: Investeringsdirektør Robert Næss sier at det er en fordel å velge selskap med lav verdsettelse og grei inntjeningsutvikling, skal du få god risikojustert avkastning på Oslo Børs. Foto: Nordea

OSLO BØRS: Investeringsdirektør Robert Næss sier at det er en fordel å velge selskap med lav verdsettelse og grei inntjeningsutvikling, skal du få god risikojustert avkastning på Oslo Børs. Foto: Nordea

Aksjemarkedene

Sjefstrateg Erik Bruce

– Politisk og økonomisk usikkerhet vil nok prege markedene også i 2020, men vår grunnholdning er positiv. 2019 ble et veldig bra år for aksjemarkedene på tross av en klar svekkelse av veksten internasjonalt, svak inntjeningsvekst i bedriftene og mye uro knyttet til handelskrigen. Det kraftige rentefallet er en viktig grunn til aksjemarkedet likevel greide seg bra. Sett i forhold til avkastningen på renteplasseringer er aksjemarkedet fortsatt attraktivt priset. Det vil bidra til å støtte markedet også i 2020, selv om det neppe blir noen drahjelp fra ytterligere fall i rentene.

Økonomiene vil imidlertid merke effektene av lavere renter, og forventninger om tiltagende vekst er en viktig grunn at vi er positive til aksjer inn i det nye året. Vi får neppe noen endelig løsning på handelskonfliktene i 2020 og politisk uro er en vedvarende risikofaktor. Likevel, i et valgår må vi tro Trump vil være forsiktig med handlinger som kan sette oppgangen i markedene og økonomien i fare.

POSITIV: Ifølge sjefstrateg Erik Bruce mener aksjer fortsatt er bedre enn alternativene, selv om han ser mindre oppside. Foto: Nordea

POSITIV: Sjefstrateg Erik Bruce ser mindre oppside neste år, men mener aksjer fortsatt er bedre enn alternativene. Foto: Nordea

Kroneprisen

Analytiker Joachim Bernhardsen

– Kronekursen har vært utfordrende i år. Usikkerhet rundt global vekst, handelskrig og Brexit har bidratt til svake krone. Neste år venter vi et noe bedre klima for kronen. Sentralbankene globalt har agert for å demme opp for lavere vekst innenfor industrien. Rentekuttene globalt bør gjøre seg gjeldende i et noe bedre moment i verdensøkonomien neste år – noe som vil være bra for kronen. Samtidig er norske renter i ferd med å bli blant de høyeste blant landene vi sammenligner oss med. Renteutviklingen har ikke vært en viktig driver så langt, men etter hvert som den relative forskjellen til andre valutaer øker tror vi det etter hvert vil støtte kronen. Mot Euro tror vi kronekursen er rundt 9,75 om ett års tid.

Sjømat

Analytiker Kolbjørn Giskeødegård

– Året som ligger bak oss ble nytt kronår for norsk sjømatnæring, der eksportverdien økte med 8 prosent og der milepælene 100 milliarder kroner ble nådd første uka i desember. Vi estimerer at sjømatnæringen i 2019 oppnådde et resultat etter skatt i størrelsesorden 20–25 milliarder kroner. Økningen ble drevet av høyere slaktevolumer på laks og høyere produktpriser på hvitfisk. Laksesektoren er den klart dominerende med rundt 72 prosent av total eksportverdi. Vårt estimat er at 9 av 10 «sjømatkroner» ble tjent av lakseselskapene i 2019.

For 2020 forventer vi videre oppgang i eksportverdien, der produksjonen av laks vil fortsette å øke med rundt 5 prosent i Norge. Prisoppnåelsen i 2019 ble svakere enn det vi forventet ved inngangen til året, hovedsakelig på grunn høyere tilbudsvekst enn vi hadde forventet. På den andre siden, bidro en svakere norsk krone til å begrense prisnedgangen til 4 prosent. For neste år forventer vi at en 4–5 prosent global tilbudsvekst vil gi stabil prisoppnåelse, noe som betyr en underliggende etterspørselsvekst (verdivekst) på nivå med tilbudsveksten. Prisene for torsk forventes å holde seg høye drevet av god etterspørselsvekst; dette på tross av en svak oppgang i kvotene. Svak norsk krone og generelt positiv etterspørselsvekst for våre viktigste produkter innen sjømat vil sette tonen for nok et godt sjømatår i 2020.

GLADLAKS: 2019 ble et kronår for norsk sjømatnæring, og analytiker Kolbjørn Giskeødegård forventer nok et godt sjømatår i 2020. Foto: Nordea

GRUNN TIL Å SMILE: 2019 ble et kronår for norsk sjømatnæring, og analytiker Kolbjørn Giskeødegård forventer nok et godt sjømatår i 2020. Foto: Nordea

Råvarer

Analysesjef Hans-Erik Jacobsen

– Etterspørselen etter råvarer har svekket seg betydelig gjennom 2019 som følge av redusert global økonomisk vekst og handelskrigen mellom USA og Kina. Dette har medført lavere priser på mange produkter og følgelig svak inntjening for en rekke selskaper. Vi forventer ikke at situasjonen vil bedres på kort sikt. Geopolitisk usikkerhet og lav global økonomisk vekst vil medføre en fortsatt utilfredsstillende inntjening for mange selskaper også i 2020.

Imidlertid er verdsettelsen av de fleste av råvareselskapene nå kommet ned på et lavt nivå og tar høyde for at inntjeningen forblir lav. Dette gir rom for en betydelig kursoppgang når konjunkturene bedres. Normalt vil bedrede konjunkturer reflekteres i kursene på råvareselskapene lenge før den økonomiske veksten faktisk bedres. 2020 kan derfor bli et spennende år for de sykliske råvareaksjene.

Del denne artikkelen

Relaterte artikler