Dette er ekspertenes spådommer for 2019
spare
Slik får du orden på privatøkonomien
IPS privatøkonomien kryptovaluta
Derfor bør dine ansatte vite hva de får i pensjon
Nordeas eksperter gir deg deres syn på 2019.

Dette er ekspertenes spådommer for 2019

Vi har spurt ekspertene våre hva de tror vil prege økonomien i år.

Norsk økonomi

Sjeføkonom Kjetil Olsen

– Vi tror 2019 vil bli nok et bra år for norsk økonomi. Flere vil komme i arbeid, arbeidsledigheten vil komme ytterligere ned og lønningene vil mest trolig stige litt mer i år enn i fjor. Oljeselskapene vil øke sine investeringer kraftig og kronekursen holder seg svak. Det gjør norske bedrifter langt mer konkurransedyktige ute i en verden som akkurat nå preges av uro og usikkerhet. Vi mener norsk økonomi er såpass sterk at den tåler litt ruskevær ute. Folk flest vil få økt kjøpekraft til tross for at Norges Bank mest sannsynlig kommer til å heve renta et par ganger. Det er viktig å huske at rentene går opp fordi det går bra i økonomien. Høyere lønnsvekst og flere i arbeid gjør at de aller fleste tåler en moderat økning i renta. Samtidig vil rentene fortsatt være på et svært lavt nivå.

Sjeføkonom Kjetil Olsen mener norsk økonomi er såpass sterk at den tåler litt ruskevær internasjonalt.

Sjeføkonom Kjetil Olsen mener norsk økonomi er såpass sterk at den tåler litt ruskevær internasjonalt.

Boligprisene

Sjefanalytiker Erik Bruce

– Etter bra oppgang i første halvår av 2018 har boligprisene flatet ut i annet halvår. Vi regner med relativt flate boligpriser også i 2019. Det legges ut relativt mange boliger for salg for tiden, mye som følge av de siste årenes høye byggeaktivitet, og det vil legge en demper på prisveksten. Etterspørselen holder seg imidlertid bra oppe og hindrer at prisene faller vesentlig. Vi regner med at etterspørselen holder seg oppe også i 2019. Gode tider i norsk økonomi med sterk vekst i sysselsettingen og tiltagende lønnsvekst tilsier at etterspørselen holder seg oppe på tross av at Norges Bank har startet en forsiktig og gradvis økning i rentene.

Privatøkonomi

Forbrukerøkonom Elin Reitan

– Sentralbanksjefen har meldt om renteøkning det neste året, og det vil påvirke lommeboken til mange av oss i negativ retning. Heldigvis er det ventet et godt lønnsoppgjør i år, og dette vil for mange veie opp for de økte utgiftene. Det er allikevel lurt å benytte disse lavrentetidene til å få ned gjeldsgraden og spare opp en buffer, slik at økonomien din er godt rustet for det som er i vente i 2019. Dersom du samtidig makter å starte, eller fortsette med, en langsiktig sparestrategi legger du forholdene til rette for et godt spareår i 2019.

Rentehevingen kan også bidra til at kronen styrker seg, og da blir det billigere for oss å feriere utenlands. Men da pengene sitter løst i sommermånedene gjør du allikevel lurt i å allerede nå begynne å legge av penger til sommerferien.

Les mer forbrukerstoff fra Elin Reitan.

Mye tyder på at boligprisutviklingen ikke vil ta av neste år, men heller blir moderat og i samme bane som det vi har sett den siste tiden. Eier du ikke egen bolig er dette gode nyheter. Men terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet er fortsatt høy, men husk at det er mange måter å realisere boligdrømmen på. Foreldre kan for eksempel stille som kausjonist eller medlånetaker, eller du kan kjøpe bolig sammen med venner eller søsken.

I år kommer endelig gjeldsregisteret, og dette er gode nyheter for de som føler seg fristet til å sette seg i høy kredittgjeld. Med et gjeldregister for hånden kan kredittilbyderne sjekke hvor stor gjeld du har før de gir deg mer dyr kreditt, noe som vil bidra til at færre graver seg ned i et ordentlig dypt gjeldshull.

Det er gode forutsetninger for et godt spareår i 2019, sier forbrukerøkonom Elin Reitan.

Det er gode forutsetninger for et godt spareår i 2019, sier forbrukerøkonom Elin Reitan.

Oljeprisen

Energianalytiker Jørgen Bruaset

– En rekke faktorer har bidratt til den store volatiliteten i oljepris gjennom 2018. Økt geopolitisk spenning og handelskrig kombinert med sterk produksjonsvekst i USA og Saudi samt et avtagende vekstbilde i Kina har bidratt negativt, og vi tror det fremdeles vil være mye usikkerhet og volatilitet knyttet til oljepris i 2019. I første omgang er det mye som avhenger av hvor mye OPEC kutter i henhold til avtalen fra desember, men vi tror at markedet er oversolgt og gir mer oppside enn nedside fremover. Siste offisielle estimat fra oss er USD 72 per fat, men vi har sagt at alt mellom USD 60-85 fatet er innenfor vårt base case. Fortsetter veksten i amerikansk produksjon i samme tempo som i 2018 og/eller overholder ikke OPEC kuttavtalen, skal vi nok i den nedre del dette intervallet – men i sum ser vi oppside fra dagens nivåer på USD 50-55 per fat.

Aksjemarkedene

Investeringsdirektør Robert Næss

– 2019 blir et spennende aksjeår. Finansmarkedene sin viktigste jobb er å sette riktig pris på bedrifter. Når selskapene tjener mer penger vil som regel verdien deres øke. Det skjer i de fleste år, men det skjedde ikke i fjor. I 2018 steg inntjeningen til bedriftene med 17 prosent samtidig som verdien av de internasjonale aksjemarkedene falt med vel syv prosent. Det indikerer at markedene er redd for hva som skal skje i år. Selskapene har så langt ikke merket noe uvanlig og de indikerer at inntjeningen skal videre opp i år. Det tror ikke markedet på. På grunn av høyere renter og mulige tollsatser frykter markedet at selskapene skal selge mindre slik at inntjeningen faller.

I de tilfellene hvor aksjekursene faller samtidig som selskapene rapporterer om lavere inntjening så pleier ofte nedgangen å bli langsiktig. I de tilfellene hvor markedene og inntjeningen går motsatt vei er det større utfallsrom. Hvem har rett? Finansmarkedene eller selskapene? Det vil vi finne ut av de i de nærmeste måneden. Dersom selskapene greier å levere en videre inntjeningsoppgang vil markedene kunne gi en hyggelig avkastning. Dersom markedet har rett i sin frykt, kan oppgangen vente på seg. Det er vanskelig å vite hva som skjer. For en verdibasert forvalter som oss, er vi mer opptatt av å se hvor mye vi betaler for selskapene. Dersom de er lavt priset tror vi at avkastningen uansett vil komme på sikt.

Akkurat nå syntes vi at de internasjonale markedene er attraktivt priset. I det norske aksjemarkedet er det nok noe mer inntjeningsrisiko, så de internasjonale markedene fremstår nok som mer interessante enn det norske.

Ifølge investeringsdirektør Robert Næss blir 2019 et spennende aksjeår.

Ifølge investeringsdirektør Robert Næss blir 2019 et spennende aksjeår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råvarer

Analysesjef Hans-Erik Jacobsen

– Selv om markedsbalansen for mange råvarer er stram og tilbudsveksten begrenset, vil frykten for lavere etterspørsel være dominerende for prisutviklingen fremover. Utviklingen i 2019 vil i stor grad preges av makroøkonomiske og geopolitiske forhold, som utfallet av handelskrigen mellom Kina og USA, Brexit, økte renter og nivået på den globale veksten. Usikkerheten rundt disse forholdene må avklares før vi får høyere råvarepriser og derved høyere aksjekurser for produsenter av disse råvarene.

Sjømat

Analytiker Kolbjørn Giskeødegård

– 2018 var et nytt fantastisk år for norsk sjømatnæring, der eksportverdien endte på rundt 100 milliarder kroner og estimert resultat før skatt endte på rundt 25 milliarder kroner. Laksesektoren er den klart dominerende med rundt 2/3 av total eksportverdi. Vårt estimat er at 4 av 5 «sjømatkroner» ble tjent av lakseselskapene både i 2017 og 2018.

For 2019 forventer vi et nytt godt år, der produksjonen av laks vil fortsette å øke med rundt 5 prosent i Norge. Prisoppnåelsen i 2018 ble betydelig bedre enn det vi forventet ved inngangen til året, hovedsakelig på grunn av et sterkere marked. I 2019 forventes lavere lakseproduksjon fra Chile kombinert med moderat vekst i Norge å gi laksepriser på mellom 60 og 65 kroner per kilo (Nordea-estimat 64). Prisene for torsk forventes å holde seg høye drevet av god etterspørselsvekst og noe lavere kvoter. Svak norsk krone og generelt positiv etterspørselsvekst for våre viktigste produkter innen sjømat vil sette tonen for nok et godt sjømatår i 2019.

2018 var et fantastisk år for norsk sjømatnæring og det forventes også for 2019, sier sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård.

2018 var et fantastisk år for norsk sjømatnæring og det forventes et nytt godt år i 2019, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård.

 

 

Del denne artikkelen

Relaterte artikler