Fotomontasje av sjefstrateg Erik Bruce (t.v), analytiker Thina Saltvedt, investeringsdirektør Robert Næss og forbrukerøkonom Elin Reitan. De deler sine tanker om 2018.
Gründerjakten finalister
Gründerjakten
Latte-millionær
Slik blir du latte-millionær
Sjefstrateg Erik Bruce (t.v), analytiker Thina Saltvedt, investeringsdirektør Robert Næss og forbrukerøkonom Elin Reitan er blant noen av våre eksperter som deler sine tanker om 2018.

Dette tror ekspertene våre om 2018

2018 ligger foran oss. Vi har spurt ekspertene våre hva du har i vente for alt fra kronekurs og boligpriser, til Oslo Børs og privatøkonomien din.

Norsk økonomi

Sjeføkonom Kjetil Olsen

– Vi tror 2018 vil bli et bra år for norsk økonomi. Vi har lagt nedturen i oljesektoren bak oss og det er utsikter til ny vekst innen sektoren. Rentene holder seg lave enda en stund og den svake krona har gjort det norske næringslivet langt mer konkurransedyktige. Samtidig går det svært bra ellers i verden også. Vi ser at optimismen er kommet tilbake i store deler av landet og de fleste sektorer. Vi mener den optimismen har et godt fundament. Veksten i norsk økonomi kommer ganske sikkert til å bli høyere enn i fjor, og nedgangen i arbeidsledigheten vil fortsette.

Boligpriser

Erik Bruce, sjefanalytiker

– Vi regner med at boligprisene faller noe videre på starten av 2018 for så å flate ut på våren. Lageret av usolgte boliger er relativt stort, og det sammen med at ganske mange boliger under bygging blir ferdigstilt i 2018 tilsier noe videre fall. Men boligprisene er ikke spesielt høye i forhold til utvikling i inntekt og renter og med fallende arbeidsledighet. Hvis vi i tillegg tar med oss den økende optimismen i Norge, ser vi ikke noe grunn til et kraftig og langvarig boligprisfall.

Sjefanalytiker Eric Bruce regner med at boligprisene skal falle videre i 2018, men han tror verken det blir et kraftig eller langvarig fall.

Kronekursen

Makrostrateg Joachim Bernhardsen

– Kronen svekket seg mye gjennom fjoråret, blant annet som følge av frykten for at en nedtur i boligmarkedet skulle ramme norsk økonomi for øvrig. Så langt er det få tegn til at det har skjedd. Med en utflating av boligprisene i løpet av de neste månedene, tror vi risikopremien som er bakt inn norsk kroner gradvis vil fases ut. Det vil bety en gradvis styrking av kronen. Oljeprisen har steget betydelig over de siste månedene, norsk økonomi har levert gode nøkkeltall og Norges Bank har blitt mer optimistiske på når første renteøkning kommer. I skyggen av boligprisfallet har de underliggende forholdene for en sterkere krone bedret seg, og det vil materialisere seg når boligfrykten i valutamarkedet avtar.

Privatøkonomi

Elin Reitan, forbrukerøkonom

Forbrukerøkonom Elin Reitan mener at den varslede renteøkningen gjør det viktig å ruste opp økonomien i 2018.

– Til tross for en tid med høyere arbeidsledighet og usikkerhet i norsk økonomi, har nordmenn flest nytt godt av en stadig lavere rente. Det har bidratt til at mange har fått en romslig privatøkonomi, og høyere levestandard. Ved siste rentemøte ble det imidlertid klart at Norges Bank har forventninger om en renteøkning ved utgangen av 2018. Dersom dette blir en realitet vil det påvirke mange husholdninger. Det er kanskje viktigere enn aldri før å begynne å ruste opp økonomien i forkant av denne renteøkningen. I stedet for å bruke opp overskuddet i lommeboken, kan det være lurt å få ned gjeldsgraden på boligen, kvitte seg med dyr gjeld og spare opp en solid buffer.

Vi går også inn i det nye året med en svak krone, noe som påvirker privatøkonomien på flere måter. Blant annet blir utenlandsturen dyrere, noe som gjerne fordrer at vi forbereder oss ekstra godt før årets sommerferie eller andre langturer til utlandet. På oppsiden kan jeg nevne at en mer laber utvikling i boligprisene har gjort det lettere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Og selv om boligprisene vil forbli høye, vil denne pausen i prisgaloppen gjøre det lettere for de som skal realisere boligdrømmen å holde hodet kaldt og ikke stresse inn i boligkjøpet.

Les mer forbrukerstoff fra Elin Reitan

Sjømat

Kolbjørn Giskeødegård, sjømatanalytiker Nordea Markets

– 2017 var et nytt fantastisk år for norsk sjømatnæring, der eksportverdien nærmet seg 100 milliarder kroner og estimert resultat før skatt endte på rundt 25 milliarder kroner. Laksesektoren er den klart dominerende med rundt 2/3 av total eksportverdi og vårt estimat er at 4 av 5 «sjømatkroner» ble tjent av lakseselskapene i 2017.

For 2018 forventer vi et nytt godt år, der produksjonen av laks vil øke betydelig for første gang på fem år. Dette forventer vi vil resultere i en lavere gjennomsnittspris, men vårt anslag på 48 kroner per kilo er likevel av de aller høyeste priser i nyere tid. Prisene for hvitfisk og pelagisk (makrell/sild) forventes å øke i takt med noe lavere kvoter. Svak norsk krone og generelt positiv etterspørselsvekst for våre viktigste produkter innen sjømat vil sette tonen for nok et godt sjømatår i 2018.

Oljeprisen

Analytiker Thina Saltvedt tror på en oljepris på 63 dollar fatet som snitt i 2018.

Thina Saltvedt, analytiker

– Oljeprisen har vist en stigende tendens gjennom 2017 og særlig gjennom høsten har prisutviklingen satt fart. OPEC har vist vilje til å holde seg til avtalte produksjonskutt, samtidig som etterspørselen har vist god vekst. Det har også vært økende geopolitisk risiko i Midt Østen som har hatt en prisdrivende effekt. Vi har nå en pris godt over 60 dollar fatet, men det er volatilt i markedet med risiko for store svingninger. Vi har for tiden et mål på 63 dollar fatet som snitt for 2018.

Råvarer

Hans-Erik Jacobsen, analysesjef Nordea

– Fjoråret var preget av til dels store prisøkninger på en rekke råvarer som følge av god global etterspørselsvekst og kapasitetsreduksjoner i Kina for å begrense miljøproblemene. Disse to faktorene vil gjøre seg gjeldende også i 2018. Markedsbalansen både for aluminium og nitrogengjødsel ventes å bli strammere som følge av lavere tilbudsvekst utenfor Kina samtidig som den høye økonomiske veksten vil bidra til god etterspørsel.

I tillegg ventes innstramninger på tilbudssiden i Kina å medføre lavere eksport. I sum vil dette sannsynligvis medføre høyere priser både for aluminium og gjødsel og bedre inntjeningen for selskaper innenfor disse bransjene. Den svake norske kronen vil bidra ytterligere til en positiv inntjeningsutvikling.

Oslo Børs

Robert Næss, investeringsdirektør Nordea

– Oslo Børs har levert en solid avkastning i 2017 og i de siste fem årene. De internasjonale markedene har steget omtrent like mye. Og, det er egentlig ganske mye. En årlig avkastning på vel 12 prosent i året over en femårsperiode er bedre enn vanlig.

Det er en god grunn til at Oslo Børs har greidd seg så bra. Den svake norske kronen gjør at eksportbedriftene får bedre betalt for produktene sine. Resten av forklaringen skyldes at norske aksjer er blitt høyere priset. Selv om selskapene på Oslo Børs skulle greie å øke inntjeningen med 16 prosent i år, er børsen høyt priset. Investorene betaler i gjennomsnitt 17 ganger inntjeningen for året, mens det normale er 11-12 ganger inntjeningen.

En skal være varsom når en investerer på Oslo Børs siden den er høyt priset. Men, det betyr ikke at man ikke kan få god avkastning. Vi finner en rekke selskaper som vi synes er attraktivt priset, og hvor vi tror den gode avkastningen kan fortsette.

Investeringsdirektør Robert Næss tror den gode avkastningen på Oslo Børs kan fortsette.

Aksjemarkedene

Leif-Rune Rein, sjefstrateg Nordea

– Det er vanskelig å ikke være optimistisk til aksjemarkedene i 2018 når de underliggende driverne for selskapene ser så bra ut som nå. For første gang siden 2010 har vi positiv økonomisk vekst i alle aksjeregionene samtidig. Viktigheten av dette skal ikke undervurderes, ettersom dette støtter en fortsatt sterk inntjeningsvekst, samtidig som investeringslysten øker og rentene stiger. Alt dette peker mot at aksjer vil gi meravkastning i året som kommer, og derfor overvekter vi aksjer i vår investeringsstrategi ved starten av 2018.

Den største økonomiske trusselen mot en positiv aksjeutvikling er om vi får en mye kraftigere renteoppgang enn ventet. Men for at det skal inntreffe må vi også få en klart høyere inflasjon enn det vi har nå, og lite tyder på at dette vil skje.

Vi er mest optimistiske til aksjeutviklingen i Emerging Markets, og da særlig Asia eks. Japan. Regionen vil dra nytte av solid global økonomisk vekst og videre bedring i global handel. I tillegg er asiatiske aksjer relativt rimelig priset, samtidig som inntjeningsveksten ventes å bli sterk. Også innenfor obligasjonsmarkedet troner Emerging Markets på toppen, hvor bedring i økonomisk vekst og lavere renter vil støtte opp under utviklingen.

 

Del denne artikkelen

Relaterte artikler